IMM-urile (inclusiv cele din Bucuresti si judetul Ilfov) cu vechime de cel putin 1 an, care au avut anul trecut 3 angajati pot obtine intre 200.000 euro si 1 milion de euro pentru construire, extindere spatii de productie / servicii (creare de noi unitati de porductie / prestari servicii sau extindere/ diversificare activitate – prin Programul Operational Regional POR 2.2 Sud-Est, Sud-Muntenia, Sud-Vest . Sesiunea de depuneri proiecte este deschisa din 4 MAI pana in 4 IUNIE 2020 !

POR 2.2 Sud-Est, Sud-Muntenia, Sud-Vest 2020 PE SCURT

Valoare Finantare

min. 200.000 euro – max. 1 milion euro

Angajamente

 • Realizarea unei investitii initiale

 • Crearea de noi unitati de productie / prestari servicii

 • Extinderea /diversificarea capacitati unei unitati existente

* Perioada de implementare este de 36 de luni ( pana la 31.12.2023)

Eligibilitate Beneficiar

 • Inreprinderi 3-49 salariati din mediul urban si intreprinderi 50-249 salariati din mediul rural – doar din regiunile Sud-Est, Sud-Muntenia, Sud-Vest Oltenia

 • Profit din exploatare in anul anterior;

 • Vechime firma: cel putin 1 an fiscal integral;

 • Reg. Sud-Est: Braila, Buzau, Constanta, Galati, Tulcea și Vrancea.

  Reg. Sud-Muntenia: Argeș, Calarasi, Dambovita, Giurgiu, Ialomița, Prahova, Teleorman.

  Reg. Sud-Vest Oltenia: Dolj, Gorj, Mehedinți, Olt și Valcea.

Intensitate Finantare

Pentru construire, extindere spatii productie/servicii sau dotare cu active corporale, inclusiv echipamente comercializare online, lucrari modernizare, intensitatea finantari este:

 • 70% Finantare cu fonduri nerambursabile pt intreprinderi 3-49 angajati;

 • 60% Finantare cu fonduri nerambursabile pt intreprinderi 50-249 angajati;

Pentru implementare proces certificare / recertificare produse, servicii, procese, sisteme management al calitatii, mediului, sanatatii sau pentru internationalizare, intensitatea finantarii este 90%

 • Intensitate Finantare = Reprezinta un anumit procent din totalul costurilor eligibile ale proiectului, procent care este acoperit de fonduri europene nerambursabile.

Cheltuieli Eligibile

 • Construire, extindere spatii de productie / servicii
 • Achizitie echipamente tehnologice / utilaje

 • Achizitie echipamente informatice
 • Mobilier

 • Consultanta, Proiectare;

Solicita o sedinta de Consultanta Gratuita pentru

Programul POR 2.2 2020

Completeaza formularul si un consultant Neotrust te va suna in cel mai scurt timp. Vom verifica eligibilitatea si vom calcula sansele de castig gratuit.

  Grila de Punctaj

  Programul OPERATIONAL REGIONAL POR 2.2 SE, SM, SV 2020

  Programul Operational Regional Grila de Punctaj POR 2.2 Criteriu/ Subcriteriu Punctaj 1. Contribuţia proiectului la realizarea obiectivului priorității de investiție 54 1.1. Domeniul de activitate (clasa CAEN) în care se realizează investiția (în conformitate cu Anexa 2 ”Lista 15 domeniilor de activitate eligibile” la ghid) Este cuprins într-una din diviziunile 13, 14, 15, 16, 26, 27, 28, 29, 31, 43 15 Este cuprins într-una din diviziunile 18, 22, 23, 32, 58, 59, 60, 62, 63, 71, 73, 74, 91 10 Este cuprins într-una din diviziunile 21, 36, 37, 38, 39, 55, 86, 93, 95,96 5 1.2. Caracterul inovativ al investiției propuse (vezi observatiile anexate) 6 Prin inovație de produs/serviciu și proces 6 Prin inovație de produs/serviciu 4 Prin inovație de proces 2 1.3. Investiția propusă include 21 Activități de internaționalizare - participarea, la nivel internațional, în afara României, la 6 târguri, misiuni comerciale, expoziţii, în calitate de expozant. Activități de (re)certificare a cel puțin unui sistem de management 4 Activități de (re)certificare a unui produs/serviciu/proces 6 Achiziție de active necorporale cu o valoare eligibilă, fără TVA, de minimum 45.000 lei 5 (brevete, licențe, mărci comerciale, programe informatice, inclusiv în vederea asigurării vizibilității în mediul online, implementare instrumente e-commerce, alte active similare), a căror necesitate, în contextul investiției, este suficient justificată în planul de afaceri. 1.4. Previzionarea economico-financiară ca urmare a implementării proiectului, la finalul celui de-al doilea 12 exercițiu financiar complet, după implementarea investiției Rata solvabilităţii generale (Active totale/ Datorii totale) 6 >=4 6 >=3 si =2 si =6% și =5% și =1,5 și =1 șiConsultanta Programul Operational regional POR 2.2 Grila de punctaj partea 2 2.1.2. Rata rentabilităţii financiare - ROE (Rezultat net / Capitaluri proprii) 6 a. >=5% 6 b. >=3% si =1% si =10% si =0% si 10% 1 d.

  Punctajul maxim care se poate obtine este de 100 puncte.
  Punctajul minim pentru aprobare este de 50 puncte.
  La punctaje egale va prevala:
  -valoarea exacta a procentului aferent aportului propriu;
  -valoarea profitului din exploatare la 31.12.2019;
  -punctajul aferent ponderii investitiei in mijloace fixe și obiecte de inventar asimilate acestora, prevazute la pct 2.1, 2.2 (inclusiv echipamente IT – tehnicade calcul), 2.3 din HG 2139/2004 si software-uri necesare desfasurarii activitatii;

  -numarul de locuri de munca nou create, -numarul mediu de salariati la 31.12.2019, -data si ora inscrierii in program.

  NEOTRUST

  Consultanta Fonduri Europene

  Va stam la dispozitie cu urmatoarele Servicii de Consultanta POR 2.2 :

  Alte Programe de Finantare Nerambursabila pentru Firme

  Fii primul care afla cand apar noi programe de Fonduri Europene Nerambursabile

  Aboneaza-te la Newsletter

  Lista Cheltuieli Eligibile Programul Operational regional POR 2.2 SUD-EST, SUD-MUNTENIA-SUD VEST OLTENIA

  Capitolul 1. Cheltuieli pentru amenajarea terenului (finantabile prin ajutor de stat regional)

  1.1. Amenajarea terenului – se includ cheltuielile efectuate la inceputul lucrarilor pentru pregatirea amplasamentului si care constau in demolari, demontari, dezafectari, defrisari, evacuari materiale rezultate, devieri retele de utilitati din amplasament, sistematizari pe verticala, drenaje, epuismente (exclusiv cele aferente realizarii lucrarilor pentru investitia de baza), devieri de cursuri de apa.

  1.2.Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala – se includ cheltuielile efectuate pentru lucrari si actiuni de protectia mediului, inclusiv pentru refacerea cadrului natural dupa terminarea lucrarilor, precum plantare de copaci, reamenajare spatii verzi.

  Capitolul 2.
 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului (finantabile prin ajutor de stat regional)

  Se includ cheltuielile aferente asigurarii cu utilitatile necesare functionarii obiectivului de investitie, precum: alimentare cu apa, canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electrica, telecomunicatii care se executa pe amplasamentul delimitat din punct de vedere juridic, ca apartinand obiectivului de investitie, precum si cheltuielile aferente racordarii la retelele de utilitati.

  Capitolul 3. Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica (finantabile prin ajutor de minimis)

  3.1.Studii de teren – se cuprind cheltuielile pentru studii geotehnice, geologice, hidrologice, hidrogeotehnice, fotogrammetrice, topografice si de stabilitate ale terenului pe care se amplaseaza obiectivul de investitie.

  3.2. Obtinere avize, acorduri, autorizatii – se includ cheltuielile pentru:

  • obtinerea/prelungirea valabilitatii certificatului de urbanism;
  • obtinerea/prelungirea valabilitatii autorizatiei de construire/desfiintare;
  • obtinerea avizelor si acordurilor pentru racorduri si bransamente la retele 
publice de apa, canalizare, gaze, termoficare, energie electrica, telefonie 
etc.;
  • obtinerea certificatului de nomenclatura stradala si adresa;
  • intocmirea documentatiei, obtinerea numarului cadastral provizoriu si 
inregistrarea terenului in cartea funciara;
  • obtinerea acordului de mediu;
  • obtinerea avizului P.S.I.;
  • alte avize, acorduri si autorizatii;
  • achizitionarea semnaturii electronice.

  3.3.Comisioane, cote si taxe – se cuprind: cota aferenta Inspectoratului de Stat in Constructii pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii, cota pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii, cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor, taxe pentru acorduri, avize si autorizatia de construire/desfiintare.

  3.4.Proiectare si inginerie – se includ cheltuielile pentru elaborarea documentatiilor necesare obtinerii acordurilor, avizelor si autorizatiilor aferente obiectivului de investitie (documentatii ce stau la baza emiterii avizelor si acordurilor impuse prin certificatul de urbanism, documentatii urbanistice, studii de impact, studii/expertize de amplasament, studii de trafic etc.). 
Pentru lucrarile de crestere a performantei energetice a cladirilor, se includ 
cheltuielile pentru efectuarea auditului energetic.

  3.5. Consultanta – se includ cheltuielile efectuate, dupa caz, pentru:

  • plata serviciilor de consultanta la elaborarea cererii de finantare si/ a planului de afaceri;
  • plata serviciilor de consultanta in domeniul managementului executiei investitiei sau administrarea contractului de executie (managementul de proiect).
  • plata serviciilor de consultanta la elaborarea, organizarea si derularea procedurilor de achizitii

  3.6. Asistenta tehnica – se includ cheltuielile efectuate, dupa caz, pentru:

  • asistenta tehnica din partea proiectantului pe perioada de executie a 
lucrarilor (in cazul in care aceasta nu intra in tarifarea proiectului);
  • plata dirigintilor de santier, desemnati de autoritatea contractanta, autorizati conform prevederilor legale pentru verificarea executiei lucrarilor 
de constructii si instalatii.

  Capitolul 4. Cheltuieli pentru investitia de baza (finantabile prin ajutor de stat regional)

  4.1.Constructii si instalatii – se cuprind cheltuieli aferente activitatilor de construire/ extindere a spatiilor de productie/ prestare de servicii ale intreprinderii, respectiv cheltuielile aferente executiei tuturor obiectelor cuprinse in obiectivul de investitie: cladiri, constructii speciale, instalatii aferente constructiilor, precum instalatii electrice, sanitare, instalatii interioare de alimentare cu gaze naturale, instalatii de incalzire, ventilare, climatizare, P.S.I., telecomunicatii si alte tipuri de instalatii impuse de destinatia obiectivului.

  4.2. Dotari (utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu si fara montaj, dotari) – se cuprind cheltuielile pentru achizitionarea utilajelor si echipamentelor tehnologice, precum si a celor incluse in instalatiile functionale, inclusiv cheltuielile aferente montajului utilajelor tehnologice si al utilajelor incluse in instalatiile functionale, inclusiv retelele aferente necesare functionarii acestora:

  • Cheltuieli cu achizitionarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalatii de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotica, de natura mijloacelor fixe, respectiv care se regasesc in Subgrupa 2.1. „Echipamente tehnologice (mașini, utilaje și instalatii de lucru)”, Subgrupa 2.2. „Aparate și instalatii de masurare, control și reglare”, Clasa 2.3.6. ”Utilaje si instalatii de transportat si ridicat”, sau Grupa 3 „Mobilier, aparatura birotica, sisteme de protectie a valorilor umane și materiale și alte active corporale” din Hotararea Guvernului nr. 2139/ 2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de functionare a mijloacelor fixe, cu modificarile si completarile ulterioare și care se incadreaza in limita valorica aferenta mijloacelor fixe, stabilita prin reglementarile legale in vigoare la data depunerii cererii de finantare.
  • Cheltuieli cu achizitionarea de instalatii/ echipamente specifice in scopul obtinerii unei economii de energie, precum si sisteme care utilizeaza surse regenerabile/ alternative de energie pentru eficientizarea activitatilor pentru care a solicitat finantare. 
Nu sunt eligibile cheltuielile pentru procurarea de bunuri care, conform legii, intra in categoria obiectelor de inventar.
Cheltuielile cu lucrari de modernizare pot fi considerate eligibile doar in masura in care sunt aferente unei investitii initiale care consta in activitati de construire/ extindere/ dotare cu active corporale a spatiilor de productie/ prestari de servicii.

  4.3. Active necorporale – se cuprind:

  • Cheltuieli cu achizitionarea de brevete, licente, marci comerciale, programe 
informatice, alte drepturi si active similare
  • Cheltuieli cu activitati de realizare a instrumentelor de comercializare on-line 
a produselor/serviciilor proprii ale solicitantului
Activele necorporale trebuie sa indeplineasca inclusiv urmatoarele conditii cumulative:
  • trebuie sa fie utilizate exclusiv in cadrul unitatii care primește ajutorul;
  • trebuie sa fie amortizabile;
  • trebuie sa fie achizitionate in conditiile pietei de la terti care nu au legaturi 
cu cumparatorul (beneficiarul ajutorului)
  • trebuie sa fie incluse in activele intreprinderii care beneficiaza de ajutor și 
trebuie sa ramana asociate proiectului pentru care s-a acordat ajutorul pe o perioada de minimum trei ani de la data efectuarii platii finale in cadrul proiectului.

  Capitolul 5 Alte cheltuieli (finantabile prin ajutor de stat regional)

  5.1.Organizare de santier (conform HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investitii finantate din fonduri publice):

  • Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier
  • Cheltuieli conexe organizarii de santier

  5.2.Cheltuieli diverse si neprevazute – se considera eligibile daca sunt detaliate

  corespunzator prin documente justificative si doar in limita a 10% din valoarea eligibila a cheltuielilor cuprinse la Cap. 4. ”Cheltuieli pentru investitia de baza”, punctul 4.1. ”Constructii si instalatii”.
Cheltuielile diverse si neprevazute vor fi folosite in conformitate cu legislatia in domeniul achizitiilor publice ce face referire la modificarile contractuale aparute in timpul executiei.

  Capitolul 6. Cheltuieli cu activitatile obligatorii de publicitate (finantabile prin ajutor de minimis) – sunt eligibile in conformitate cu prevederile contractului de finantare, in limita a 5000 lei fara TVA. Cheltuielile cu activitati de marketing și promovare nu sunt eligibile.

  Capitolul7. Cheltuielile cu activitatea de audit financiar extern (finantabile prin ajutor de minimis) – sunt eligibile in limita a 5000 lei fara TVA, trimestrial (aferente activitatilor ce pot fi auditate in trimestrul respectiv). in cazul in care beneficiarii opteaza pentru incheierea unor contracte de audit, rapoartele de audit confirma ca cheltuielile cuprinse in cererile de rambursare au fost verificate și sunt:

  • necesare pentru realizarea proiectului,
  • prevazute in contractul incheiat cu beneficiarul proiectului
  • in conformitate cu principiile unui management financiar sanatos, respectiv 
utilizarea eficienta a fondurilor, si un raport optim cost/beneficiu 
(rezonabilitatea preturilor conform prevederilor OUG 66/2011);
  • efectuate si platite de beneficiar sau partenerii sai;
  • platite pe parcursul perioadei de eligibilitate
  • inregistrate in contabilitatea beneficiarului/ partenerului avand la baza 
documente justificative, identificabile si verificabile, dovedite prin documente originale. Documentele originale trebuie sa aiba inscris codul proiectului si mentiunea «Proiect finantat din POR». Beneficiarul va aplica mentiunea «Conform cu originalul» pe copiile documentelor suport/justificative ce insotesc cererea de rambursare. Pentru operatiunile specifice proiectului se utilizeaza conturi analitice distincte. La constituirea analiticului se va utiliza, pe langa simbolurile obligatorii conform Normelor privind organizarea contabilitatii in functie de tipul beneficiarului, si codul SMIS al proiectului
  • in conformitate cu propunerile tehnice si financiare ofertate (se verifica preturile unitare si cantitatile decontate) 
Beneficiarii care efectueaza plati in valuta in cadrul proiectului solicita la rambursare contravaloarea in lei a acestora la cursul Bancii Nationale a Romaniei din data intocmirii documentelor de plata in valuta.
Atunci cand același beneficiar desfașoara mai multe proiecte in același timp sau un proiect primește finantare sub diferite forme de sprijin sau din diferite fonduri, auditorii verifica potentiala dubla finantare a unei cheltuieli.

  Capitolul 8. Cheltuieli cu activitati specifice prioritatii de investitie (finantabile prin ajutor de minimis)

  8.1. Cheltuieli cu activitati de certificare/recertificare a produselor, serviciilor, proceselor

  8.2. Cheltuieli cu activitati de certificare/recertificare a sistemelor de management

  8.3. Cheltuieli cu activitati de internationalizare – se includ cheltuielile cu participarea, la nivel international, in afara Romaniei, la targuri, misiuni comerciale, expozitii, in calitate de expozant:

  • taxa de participare,
  • inchirierea stand-ului,
  • transportul și cazarea pe perioada evenimentului pentru maximum 2 
delegati,
  • transportul și depozitarea mostrelor si materialelor promotionale 
Taxa pe valoarea adaugata nedeductibila potrivit legislatiei nationale in domeniul fiscal și nerecuperabila conform prevederilor art. 69 alin. (3), litera c) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, aferenta cheltuielilor eligibile este eligibila. 
in cadrul acestui apel de proiecte sunt neeligibile urmatoarele categorii de cheltuieli:
  • . cheltuielile prevazute la art. 13 din HG. Nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate in cadrul operatiunilor finantate prin FEDR, FSE, FC 2014-2020
  • . achizitionarea de terenuri si/sau constructii,
  • . costurile operationale, de functionare, de testare și intretinere
  • . costuri administrative (costuri de management care nu pot fi asociate productiei ori vanzarii – 
e.g. salariile personalului general de administratie; chiriile și reparatii ale imobilizarilor de interes general in administratie; energie, combustibil și alte consumuri similare; cheltuieli administrativ- gospodarești; alte cheltuieli generale de administratie)
  • . costuri de personal
  • . cheltuieli financiare, respectiv prime de asigurare, taxe, comisioane, rata și dobanzi aferente 
creditelor,
  • . contributia in natura
  • . amortizarea
  • . cheltuielile cu leasingul prevazute la art. 9 din HG nr. 399/2015
  • . cheltuielile cu achizitionarea autovehiculelor și a mijloacelor de transport, asa cum sunt ele 
clasificate in Subgrupa 2.3. „Mijloace de transport” din HG 2139/2004, indiferent de domeniul de activitate al solicitantului ori de domeniul de activitate in care se doreste realizarea investitiei propuse prin proiect, cu exceptia Clasei 2.3.6. ”Utilaje si instalatii de transportat si ridicat”
  • . Cheltuieli cu elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii, a proiectului tehnic.

  Cheltuielile efectuate inainte de data depunerii cererii de finantare, cu exceptia celor aferente Capitolului 3 ”Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica” de mai sus

  NEOTRUST

  Contacteaza-ne telefonic, pe email sau completeaza formularul de mai jos pentru a solicita o sedinta de consultanta gratuita (consultanta fonduri europene).

  CONTACT

  FORMULAR CONSULTANTA GRATUITA