Granturi Cultura 2022 – Ajutor Minimis 200000 euro Sector Cultural Librarii, Edituri, Case de Productie cinematografica, video , televiziune, Studiouri inregistrare audio, Scoli de dans, Teatru, Cinema, Biblioteci, Muzee, Monumente Istorice, etc

Home/Granturi Cultura 2022 – Ajutor Minimis 200000 euro Sector Cultural Librarii, Edituri, Case de Productie cinematografica, video , televiziune, Studiouri inregistrare audio, Scoli de dans, Teatru, Cinema, Biblioteci, Muzee, Monumente Istorice, etc

Operatorii din domeniul cultural ( Librarii, Edituri, Case de Productie cinematografica, video , televiziune, Studiouri inregistrare audio, Scoli de dans, Teatru, Cinema, Biblioteci, Muzee, Monumente Istorice, etc) pot accesa fonduri europene nerambursabile prin schema de Ajutor de Minimis in context COVID 19 pentru Relansarea Sectorului Cultural: Granturi Cultura 2022 – Ajutor Minimis 200000 euro Sector Cultural. Aceste granturi de pana la 200.000 euro/ beneficiar pot fi accesate de catre SRL, SA sau ONG uri.

GRNATURI SECTOR CULTURAL 200.000 euro PE SCURT

Valoare Finantare

20% din diferenta de CA din 2019 si 2020

Max 200.000 euro

Diferența dintre veniturile din 2019 și cele din 2020 trebuie certificata si asumata de catre un expert contabil sau de catre un auditor financiar printr-un raport de expertiza contabila

Angajamente

 • Mentinerea activitatii pentru cel putin 6 luni de la data implementarea proiectului

Eligibilitate Beneficiar

 • ONG, SRL, SA;
 • Organizatori de festivaluri;

 • Organizatori de evenimente culturale

 • Librarii, Bibioteci

 • Edituri

 • Case de Productie cinematografica, video, televiziune

 • Studiouri de inregistrare audio

 • Scoli de Dans

 • Teatru, Cinema

 • Restaurare monumente Istorice, etc

* Vezi mai jos CODURI CAEN detaliate

Intensitate Finantare

 • 100% Finantare cu fonduri europene si guvernamentale nerambursabile; 0% cofinantare

 • Intensitate Finantare = Reprezinta un anumit procent din totalul costurilor eligibile ale proiectului, procent care este acoperit de fonduri nerambursabile.

Cheltuieli Eligibile

– obligaţiile fiscale restante şi alte creanţe bugetare administrate de organul fiscal central, definit potrivit art. 1 pct. 31 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscal, existente la momentul acordării grantului, care vor fi achitate cu prioritate

– orice cheltuieli efectuate și înregistrate în contabilitatea beneficiarului.

Solicita o sedinta de Consultanta Gratuita pentru

Schema de Ajutor de Stat pt Relansarea Sectorului Cultural – Fonduri Europene si Guvernamentale

Completeaza formularul si un consultant Neotrust te va suna in cel mai scurt timp. Vom verifica eligibilitatea si vom calcula sansele de castig gratuit.

  Coduri CAEN Eligibile Granturi Cultura 2022 – Ajutor Minimis 200000 euro Sector Cultural Librarii, Edituri, Case de Productie cinematografica, video , televiziune, Studiouri inregistrare audio, Scoli de dans, Teatru, Cinema, Biblioteci, Muzee, Monumente Istorice

  • 1820 Reproducerea înregistrărilor

  • 4690 Comerț cu ridicata nespecializat* * limitat exclusiv la vânzarea cărților, realizată prin librării specializate, operate în spații fizice accesibile publicului larg.

  • 4761 Comerț cu amănuntul al cărților, în magazine specializate

  • 4791 Comerț cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet*

  * limitat la intermedierea vânzării de bilete online pentru evenimente culturale și/sau artistice

  • 5811 Activități de editare a cărților

  • 5911 Activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune

  • 5912 Activități de post-producție cinematografica, video si de programe de televiziune

  • 5913 Activități de distribuție a filmelor cinematografice, video si a programelor de televiziune

  • 5914 Proiecția de filme cinematografice

  • 5920 Activități de realizare a înregistrărilor audio și activități de editare muzicală

  • 7420 Activități fotografice

  • 7990 Alte servicii de rezervare și asistență turistică*

  * limitat la intermedierea vânzării de bilete online pentru evenimente culturale și/sau artistice

  • 8552 Învățământ în domeniul cultural (limbi străine, muzică, teatru, dans, arte plastice etc.)

  • 9001 Activități de interpretare artistică (spectacole)

  • 9002 Activități suport pentru interpretare artistică (spectacole)

  • 9003 Activități de creație artistică

  • 9004 Activități de gestionare a sălilor de spectacole

  • 9101 Activități ale bibliotecilor și arhivelor

  • 9102 Activități ale muzeelor

  • 9103 Gestionarea monumentelor, clădirilor istorice și a altor obiective de interes turistic

  CITESTE PROIECT COMPLET SCHEMA AJUTOR DE MINIMIS SECTOR CULTURAL INDEPENDENT

  ANEXA la OMC nr. …………/2022

  SCHEMA DE AJUTOR DE MINIMIS PENTRU SECTORUL CULTURAL INDEPENDENT

  Art. 1. (1) Prezenta procedură instituie o schemă de ajutor de minimis pentru întreprinderile din sectorul cultural independent, denumită în continuare Schema.

  (2) Acordarea ajutorului de minimis în cadrul acestei scheme se va face cu respectarea criteriilor privind ajutorul de minimis stipulate în Regulamentul Comisiei Europene nr. 1407/2013 privind aplicarea art. 107 şi art. 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene în cazul ajutoarelor de minimis.

  (3) Schema se aplică pe întreg teritoriul României.

  (4) Prezenta Schemă de ajutor nu intră sub incidenţa obligaţiei de notificare către Comisia Europeană în conformitate cu prevederile Regulamentul Comisiei Europene nr. 1407/2013 privind aplicarea art. 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene în cazul ajutoarelor de minimis.

  (5) Ministerul Culturii este furnizorul şi administratorul Schemei de ajutor de minimis pentru sectorul cultural independent.

  OBIECTIVUL SCHEMEI

  Art. 2. Obiectivul prezentei Scheme îl reprezintă susținerea beneficiarilor prevăzuți în prezenta Schemă, a căror activitate a fost afectată negativ de răspândirea virusului SARS-CoV-2 sau a căror activitate a fost interzisă prin ordonanțe militare pe perioada stării de urgență sau îngrădite pe perioada stării de alertă.

  BAZA LEGALĂ

  Art. 3. Prezenta Schemă de ajutor de minimis se aplică cu luarea în considerare şi respectarea dispoziţiilor următoarelor reglementări:

  a) Regulamentul Comisiei Europene nr. 1407/2013 privind aplicarea art. 107 şi art. 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene în cazul ajutoarelor de minimis;

  b) Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 77 din 3 decembrie 2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare OUG nr. 77/2014;

  c) OUG nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, aprobată prin Legea nr. 142/2012 și Normele metodologice de aplicare a prevederilor acesteia, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 875/2011;

  1

  Art. 4. DOMENIUL DE APLICARE

  (1) Prezenta Schemă se aplică pe întreg teritoriul României întreprinderilor din sectorul cultural care desfăşoară activităţi conform codurilor CAEN, menționate la art. 8 alin. (2).

  (2) Prezenta Schemă de minimis nu se aplică pentru:

  (a) ajutoarele acordate întreprinderilor care au activitate în sectoarele pescuitului şi acvaculturii, astfel cum sunt reglementate de Regulamentul (CE) nr. 104/2000 al Consiliului;

  (b) ajutoarele acordate întreprinderilor care îşi desfăşoară activitatea în domeniul producţiei primare de produse agricole;

  (c) ajutoarele acordate întreprinderilor care îşi desfăşoară activitatea în sectorul prelucrării şi comercializării produselor agricole, în următoarele cazuri:

  i. atunci când valoarea ajutorului este stabilită pe baza preţului sau a cantităţii unor astfel de produse achiziţionate de la producători primari sau introduse pe piaţă de întreprinderile respective;

  ii. atunci când ajutorul este condiţionat de transferarea lui parţială sau integrală către producătorii primari;

  (d) ajutoarele destinate activităţilor legate de export către ţări terţe sau către state membre, respectiv ajutoarelor legate direct de cantităţile exportate, ajutoarelor destinate înfiinţării şi funcţionării unei reţele de distribuţie sau destinate altor cheltuieli curente legate de activitatea de export;

  (e) ajutoarele condiţionate de utilizarea preferenţială a produselor naţionale faţă de produsele importate;

  (f) ajutoarele acordate întreprinderilor care au activităţi şi în sectorul cărbunelui, în sensul Regulamentului (CE) nr. 1407/2002;

  (g) ajutoarele pentru achiziţia de vehicule de transport rutier de mărfuri, acordate întreprinderilor care efectuează şi transport rutier de mărfuri în numele terţilor;

  Art. 5. În cazul în care o întreprindere își desfășoară activitatea atât în sectoarele enumerate mai sus, cât și în unul sau mai multe sectoare sau domenii de activitate incluse în domeniul de aplicare al prezentei Scheme, aceasta se aplică ajutoarelor acordate pentru sectoarele sau activitățile eligibile, cu condiția ca furnizorul să se asigure, prin mijloace corespunzătoare, precum separarea activităților sau o distincție între costuri, că activitățile desfășurate în sectoarele excluse din domeniul de aplicare al prezentei Scheme nu beneficiază de ajutoare de minimis acordate în conformitate cu Schema.

  Art. 6. DEFINIȚII

  În sensul prezentei Scheme de ajutor de minimis, următorii termeni se definesc astfel:

  a. activitateeconomică–furnizareadebunurișiserviciipeopiață;

  b. ajutor de minimis – ajutor limitat conform normelor Uniunii Europene la un nivel care nu distorsionează concurența și/sau comerțul cu statele membre,

  respectiv 200.000 euro per întreprindere unică, per trei ani fiscali consecutivi, cu excepția întreprinderilor care efectuează transport rutier de mărfuri în

  2

  numele unor terți sau contra cost pentru care se aplică un plafon de 100.000 euro. În cadrul prezentei Scheme, ajutorul de minimis este acordat sub formă de grant acordat întreprinderilor din sectoarele culturale a căror activitate a fost afectată negativ de răspândirea virusului SARS-CoV-2 sau a căror

  activitate a fost interzisă prin ordonanțe militare pe perioada stării de urgență

  sau îngrădite pe perioada stării de alertă.

  c. ajutor utilizat abuziv – ajutorul utilizat de beneficiar fără respectarea

  legislației specifice ajutorului de minimis;

  d. conflict de interese – situația în care o persoană implicată în procesul de

  selecție deține interese directe sau indirecte care sunt sau par a fi incompatibile cu exercitarea imparțială și/sau obiectivă a funcțiilor legate de procesul de selecție. Aceste interese pot fi legate de interese economice, afinități politice sau naționale, legături de familie sau personale, alte interese comune cu cele ale aplicantului sau ale partenerului său, sau orice alte interese care pot influența activitatea imparțială și obiectivă a persoanei implicate în selecția proiectelor. De asemenea, vor fi avute în vedere și prevederile privind conflictul de interese din legislația națională incidentă.

  e. contract de finanțare – contractul încheiat între furnizor și beneficiarul de ajutor de minimis, prin care se aprobă acordarea finanţării sub formă de grant în temeiul prezentei scheme;

  f. data acordării ajutorului de minimis – data la care dreptul legal de a primi ajutorul este conferit beneficiarului, în speță, data semnării contractului de finanțare între beneficiar și furnizor, în calitatea sa de furnizor/ administrator al schemei de ajutor de minimis;

  g. dosar de finanțare – totalitatea documentelor depuse în cadrul prezentei scheme, conținând cererea de finanțare, documentele obligatorii și alte documente suport;

  h. furnizor de ajutor de minimis – Ministerul Culturii;

  i. întreprindere – orice entitate care desfășoară o activitate economică,

  indiferent de statutul său juridic și de modul în care este finanțată;

  j. întreprindere unică – în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 1407/2013, include toate întreprinderile între care

  există cel puțin una dintre relațiile următoare:

  i. o întreprindere deţine majoritatea drepturilor de vot ale acţionarilor sau ale asociaţilor unei alte întreprinderi;

  ii. o întreprindere are dreptul de a numi sau de a revoca majoritatea membrilor organelor de administrare, de conducere sau de supraveghere ale unei alte întreprinderi;

  iii. o întreprindere are dreptul de a exercita o influenţă dominantă asupra altei întreprinderi în temeiul unui contract încheiat cu întreprinderea în cauză sau în temeiul unei prevederi din contractul de societate sau din statutul acesteia;

  iv. o întreprindere care este acţionar sau asociat al unei alte întreprinderi şi care controlează singură, în baza unui acord cu alţi acţionari ori asociaţi ai acelei întreprinderi, majoritatea drepturilor de vot ale acţionarilor sau asociaţilor întreprinderii respective.

  Întreprinderile care întrețin, prin intermediul uneia sau mai multor întreprinderi, oricare dintre relațiile la care se face referire la punctele i-iv sunt considerate întreprinderi unice. Conceptul de „întreprindere”, respectiv „întreprindere

  3

  unică” se poate aplica şi în cazul persoanelor fizice sau al entităților deținute de aceleași persoane fizice. Cu toate acestea, simpla deţinere a unor acţiuni nu înseamnă desfăşurarea unei activităţi economice. Analiza se va face de la caz la caz.

  În cazul în care beneficiarul ajutorului de minimis este o întreprindere unică, plafonul maxim al ajutorului de minimis acordat și cumulul se calculează prin totalizarea valorilor aferente întreprinderilor aflate în cel puțin una dintre relațiile menționate la punctele i-iv.

  Art. 7. MODALITATEA DE ACORDARE

  (1) Ajutorul se acordă beneficiarilor sub forma unor granturi în cuantum de 20% din baza de calcul, rezultată din desfăşurarea activităţilor aferente codurilor CAEN prevăzute la art. 8 alin (2), în anul 2020 comparativ cu anul 2019, dar nu mai mult de echivalentul în lei al sumei de 200.000 euro la nivel de întreprindere. Cifrele utilizate

  trebuie să fie brute, înainte de deducerea impozitelor sau altor taxe.

  (2) Baza de calcul al ajutorului reprezintă diferenţa dintre cifra de afaceri obţinută din activitatea eligibilă aferentă anului 2019 şi cifra de afaceri obţinută din activitatea eligibilă aferentă anului 2020;

  (3) Baza de calcul al ajutorului, calculată conform prevederilor alin. (2), este certificată şi asumată fie de către un expert contabil sau o societate de expertiză contabilă membru/membră al/a Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România, selectat/selectată şi remunerat/remunerată de către aplicant, fie de către un auditor financiar sau o firmă de audit autorizat/autorizată în România, care sunt membri ai Camerei Auditorilor Financiari din România, selectat/selectată şi remunerat/remunerată de către aplicant.

  (4) Cursul de schimb utilizat în implementarea schemei de ajutor de minimis este cursul Băncii Naţionale a României valabil la data de lansare a apelului cererilor de finanțare.

  (5) Din grantul acordat beneficiarii pot achita obligaţii fiscale şi alte creanţe bugetare care se înregistrează la plată după data acordării ajutorului de minimis şi până la expirarea perioadei de 6 luni, de la data primei plăţi.

  Art. 8. BENEFICIARI ELIGIBILI

  (1) Beneficiarii schemei de ajutor de minimis sunt întreprinderile care îndeplinesc, la data depunerii cererii de finanţare, condiţiile de eligibilitate prevăzute în prezenta schemă, inclusiv cele impuse de legislaţia în domeniul ajutoarelor de minimis.

  (2) Beneficiarii prezentei scheme sunt întreprinderile care au personalitate juridică, sunt legal înregistrate în România și se încadrează în una dintre următoarele categorii:

  (a) societăți înființate în baza Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  (b) organizații neguvernamentale, constituite în baza Legii nr. 21/1924 pentru

  persoanele juridice (Asociații și Fundații) sau a Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000

  4

  cu privire la asociaţii şi fundaţii aprobată prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare,

  și desfășoară activități conform următoarelor coduri CAEN:

  18. TIPĂRIRE ȘI REPRODUCEREA PE SUPORȚI A ÎNREGISTRĂRILOR

  1820

  Reproducerea înregistrărilor

  47. COMERȚ CU AMĂNUNTUL, CU EXCEPȚIA AUTOVEHICULELOR ȘI MOTOCICLETELOR

  4761

  Comerț cu amănuntul al cărților, în magazine specializate

  58. ACTIVITĂȚI DE EDITARE

  5811

  Activități de editare a cărților

  59. ACTIVITĂȚI DE PRODUCȚIE CINEMATOGRAFICĂ, VIDEO ȘI DE PROGRAME DE TELEVIZIUNE; ÎNREGISTRĂRI AUDIO ȘI ACTIVITĂȚI DE EDITARE MUZICALĂ

  5911

  Activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune

  5912

  Activități de post-producție cinematografica, video si de programe de televiziune

  5913

  Activități de distribuție a filmelor cinematografice, video si a programelor de televiziune

  5914

  Proiecția de filme cinematografice

  5920

  Activități de realizare a înregistrărilor audio și activități de editare muzicală

  74. ALTE ACTIVITĂȚI PROFESIONALE, ȘTIINȚIFICE ȘI TEHNICE

  7420

  Activități fotografice

  82. ACTIVITĂȚI DE SECRETARIAT, SERVICII SUPORT ȘI ALTE ACTIVITĂȚI DE SERVICII PRESTATE ÎN PRINCIPAL ÎNTREPRINDERILOR

  8230

  Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor

  85. ÎNVĂȚĂMÂNT

  8552

  Învățământ în domeniul cultural (limbi străine, muzică, teatru, dans, arte plastice etc.)

  90. ACTIVITĂȚI DE CREAȚIE ȘI INTERPRETARE ARTISTICĂ

  5

  9001

  Activități de interpretare artistică (spectacole)

  9002

  Activități suport pentru interpretare artistică (spectacole)

  9003

  Activități de creație artistică

  9004

  Activități de gestionare a sălilor de spectacole

  91. ACTIVITĂȚI ALE BIBLIOTECILOR, ARHIVELOR, MUZEELOR ȘI ALTE ACTIVITĂȚI CULTURALE

  9101

  Activități ale bibliotecilor și arhivelor

  9102

  Activități ale muzeelor

  9103

  Gestionarea monumentelor, clădirilor istorice și a altor obiective de interes turistic

  (3) Beneficiarii nu fac obiectul unei decizii emise de către Comisia Europeană/alt furnizor de ajutor de stat/de minimis/Consiliul Concurenţei de recuperare a unui ajutor de stat/de minimis sau, în cazul în care au făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executată şi creanţa integral recuperată, cu dobânzile aferente.

  (4) Întreprinderile beneficiare trebuie să îndeplinească şi următoarele condiţii pentru a fi eligibile:

  a) nu se află în insolvenţă, în temeiul legislației naționale, la momentul înscrierii în cadrul schemei de ajutor de minimis.

  b) au depus, în termen, situaţiile financiare anuale aferente ultimelor două exerciţii financiare încheiate, pentru care s-a împlinit termenul legal de depunere, prevăzut la art. 36 alin. (1) din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

  Art. 9. BUGETUL SCHEMEI

  (1) Bugetul Schemei este 140.000.000 lei credite de angajament și credite bugetare, reprezentând aproximativ 28 milioane euro, echivalent în lei. Sursa bugetară este asigurată de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Culturii.

  (2) Dacă valoarea însumată a cererilor de finanţare aprobate depăşeşte valoarea bugetului aprobat al Schemei, plata către fiecare beneficiar se va face proporțional, prin aplicarea la suma solicitată a procentului rezultat din raportarea bugetului Schemei la valoarea totală a cererilor aprobate.

  (3) Cursul de schimb utilizat în implementarea schemei de ajutor de minimis este cursul Băncii Naţionale a României valabil la data aprobării prezentei Scheme.

  ART. 10. Beneficiarii schemei de ajutor de minimis prevăzuți de prezenta ordonanţă

  de urgenţă au obligaţia menţinerii activităţii pentru care au obţinut finanţare pentru

  6

  cel puţin 6 luni. Perioada de suspendare ori întrerupere a activităţii comerciale nu se ia în calcul la determinarea termenului de 6 luni.

  Art. 11.

  (1) Modalitatea şi data de lansare a apelului de proiecte, procedura de înscriere, verificare, contractare, plată şi monitorizare se detaliază în procedura de implementare a schemei de ajutor de minimis.

  (2) În vederea acordării ajutorului de minimis, reprezentanţii furnizorului au obligaţia să verifice următoarele:

  a) îndeplinirea condiţiilor de eligibilitate;

  b) existenţa raportului de expertiză contabilă, semnat electronic de expertul contabil, sau a raportului de audit, semnat electronic de auditorul financiar;

  c) corespondenţa dintre baza de calcul anuală obţinută din activitatea eligibilă aferentă anilor 2019 şi 2020, declarată pe propria răspundere de către aplicant în

  formularul de înscriere, cu valorile calculate, certificate şi asumate de către expertul contabil sau de către auditorul financiar;

  d)faptul că solicitantul nu înregistrează obligaţii fiscale restante şi alte creanţe bugetare administrate de organul fiscal central, definit potrivit art. 1 pct. 31 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare. În acest sens, furnizorul ajutorului de minimis va extrage, din oficiu, certificatele de atestare fiscală, în mod automat, prin aplicaţia informatică PATRIMVEN. În cazul în care se înregistrează astfel de obligaţii restante, beneficiarul se obligă să le achite din ajutorul acordat în cadrul prezentei scheme;

  (3) Dacă se constată de către furnizor că la înscriere aplicantul a făcut declaraţii incomplete, nereale sau neconforme cu realitatea, furnizorul dispune recuperarea ajutorului de minimis, pentru motivul nerespectării condiţiilor de acordare, în conformitate cu dispoziţiile art. 39 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

  (4) Ministerul Culturii va încheia un protocol de colaborare cu Ministerul Finanţelor şi Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, având ca obiect verificarea valorii cifrei

  de afaceri realizate/încasărilor realizate din activitățile desfășurate conform codurilor CAEN eligibile.

  Art. 12. DURATA SCHEMEI

  (1) Perioada de valabilitate a Schemei, în care vor fi acordate ajutoare de minimis este de la data intrării în vigoare a Ordinului Ministrului Culturii de aprobare a prezentei Scheme până la data de 31 decembrie 2022.

  (2) Perioada în care se vor efectua plățile ajutorului de minimis este până cel târziu la data de 31 decembrie 2023, în limita creditelor bugetare.

  ART. 13 CHELTUIELI ELIGIBLE

  7

  (1) Sunt eligibile următoarele cheltuieli:

  (a) obligaţiile fiscale restante şi alte creanţe bugetare administrate de organul fiscal central, definit potrivit art. 1 pct. 31 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de

  procedură fiscal, existente la momentul acordării grantului, care vor fi achitate cu prioritate.

  (b) din grantul acordat, beneficiarii pot achita obligaţii fiscale şi alte creanţe bugetare care se înregistrează la plată după data acordării ajutorului de minimis şi până la expirarea perioadei de 6 luni.

  (c) orice cheltuieli efectuate și înregistrate în contabilitatea beneficiarului;

  (2) Indiferent de tipul cheltuielii, beneficiarul are obligația menţinerii activităţii pentru care a obţinut finanţare cel puţin 6 luni.

  Art.14. NUMĂR ESTIMAT DE BENEFICIARI

  Prin prezenta schemă se acordă ajutoare de minimis unui numărul estimat de 5.000 de beneficiari.

  Art. 15. REGULI PRIVIND CUMULUL AJUTOARELOR DE MINIMIS

  (1) Pentru a beneficia de sprijin financiar nerambursabil în cadrul acestei scheme, solicitantul va da o declaraţie pe proprie răspundere privind ajutoarele de minimis primite în anul în curs, la momentul semnării contractului de finanțare, şi în ultimii doi ani fiscali încheiați anteriori.

  (2) În etapa de contractare, furnizorul va acorda ajutorul de minimis sub forma grantului după ce va verifica, inclusiv prin introducerea informațiilor din declarația pe proprie răspundere a beneficiarului în sistemul RegAS, dacă suma totală a ajutoarelor de minimis primite de aceasta pe parcursul unei perioade de trei ani fiscali -2 ani fiscali încheiați anteriori și anul fiscal în curs-, nu depăşeşte pragul de 200.000 Euro, respectiv 100.000 Euro pentru întreprinderile care activează şi în domeniul transporturilor de mărfuri în contul terţilor sau contra cost, echivalent în lei. (3) În cazul în care valoarea totală a ajutoarelor de minimis acordate unei întreprinderi pe o perioadă de trei ani consecutivi -valoarea pe doi ani anterior cumulată cu valoarea alocării financiare acordate în conformitate cu prevederile prezentei Scheme în anul în curs- depăşeşte pragul de 200.000 Euro, respectiv 100.000 Euro pentru întreprinderile care activează şi în domeniul transporturilor de mărfuri în contul terţilor sau contra cost, echivalent în lei, beneficiarul nu poate beneficia de prevederile schemei, nici chiar pentru acea fracţiune din ajutor care nu depăşeşte acest plafon, chiar dacă a fost semnat contractul de finanțare.

  (4). Ajutoarele de minimis acordate în cadrul prezentei scheme nu se vor cumula cu alte ajutoare de stat acordate pentru aceleaşi costuri eligibile sau cu ajutoarele de stat acordate pentru aceeaşi măsură de finanţare pentru capital de risc, dacă un astfel de cumul ar depăşi intensitatea sau valoarea maximă relevantă a ajutorului de stat stabilită pentru condițiile specifice ale fiecărui caz de un regulament sau o decizie de exceptare pe categorii adoptată de Comisie. Ajutoarele de minimis care nu se acordă pentru costuri eligibile specifice sau nu sunt legate de aceste costuri

  8

  pot fi cumulate cu alte ajutoare de stat acordate în temeiul unui regulament de exceptare pe categorii sau al unei decizii adoptate de Comisie.

  (5) Ajutoarele de minimis acordate în conformitate cu Regulamentul nr. 1407/2013 pot fi cumulate cu ajutoarele de minimis acordate în conformitate cu Regulamentul nr. 360/2012 în limita plafonului de 500.000 Euro.

  (6) Ajutoarele de minimis acordate în conformitate cu prezenta Schemă pot fi cumulate cu ajutoarele de minimis acordate în conformitate cu alte regulamente de minimis în limita plafonului de 200.000 Euro pe durata a trei ani fiscali -2 ani fiscali încheiați anteriori și anul fiscal în curs-, respectiv 100.000 Euro pentru întreprinderile care activează şi în domeniul transporturilor de mărfuri în contul terţilor sau contra cost.

  (7) Ajutoarele de minimis se consideră acordate la data semnării contractului de finanțare.

  (8) Respectarea plafonului de minimis are în vedere o întreprindere unică. Astfel, dacă între întreprinderile care beneficiază de sprijinul prezentei Scheme de minimis există cel puțin una dintre relațiile menţionate la definiția întreprinderii unice de la art. 6 lit. j., respectivele structuri vor fi tratate ca o singură «întreprindere unică», iar valoarea ajutorului de minimis acordat tuturor structurilor constituente, cumulat pe o perioadă de 3 ani fiscali, respectiv anul curent şi 2 ani anteriori încheiați, împreună cu suma solicitată, nu va depăşi suma de 200.000 Euro, respectiv 100.000 Euro pentru întreprinderile care efectuează transport de mărfuri în contul terţilor sau contra cost.

  (9) În cazul fuziunilor sau al achizițiilor, atunci când se stabilește dacă un nou ajutor de minimis acordat unei întreprinderi noi sau întreprinderii care face achiziția depășește plafonul relevant, se iau în considerare toate ajutoarele de minimis anterioare acordate tuturor întreprinderilor care fuzionează. Ajutoarele de minimis acordate legal înainte de fuziune sau achiziție rămân legal acordate.

  (10) În cazul în care o întreprindere se împarte în două sau mai multe întreprinderi separate, ajutoarele de minimis acordate înainte de separare se alocă întreprinderii care a beneficiat de acestea, și anume, în principiu, întreprinderii care preia activitățile pentru care au fost utilizate ajutoarele de minimis. În cazul în care o astfel de alocare nu este posibilă, ajutoarele de minimis se alocă proporțional pe baza valorii contabile a capitalului social al noilor întreprinderi la data la care separarea produce efecte.

  (11) Contractul de finanțare, precum şi toate drepturile şi obligaţiile decurgând din executarea acestuia, nu pot face obiectul cesiunii totale sau parțiale, novației, subrogației sau al oricărui alt mecanism de transmisiune şi/sau transformare a obligaţiilor şi drepturilor din contract de către beneficiarului ajutorului de minimis.

  Art. 16. REGULI PRIVIND RAPORTAREA ŞI MONITORIZAREA AJUTORULUI DE MINIMIS

  (1) Raportarea şi monitorizarea ajutoarelor acordate în baza schemei de ajutor de minimis se fac în conformitate cu prevederile legislaţiei naţionale şi europene în

  vigoare.

  9

  (2) Ministerul Culturii are obligaţia să publice pe site-ul instituţiei textul integral al schemei de ajutor de minimis.

  (3) Ministerul Culturii trebuie să păstreze înregistrări detaliate referitoare la toate

  ajutoarele acordate în cadrul schemei. Aceste înregistrări conţin toate informaţiile necesare pentru a stabili dacă sunt respectate criteriile din reglementările europene în domeniu şi trebuie păstrate timp de 10 ani de la data acordării ultimului ajutor în cadrul schemei.

  (4) Beneficiarii ajutorului de minimis acordat în baza prezentei scheme trebuie să păstreze toate documentele aferente acestuia timp de 10 ani şi sunt obligaţi să le pună la dispoziţia Consiliului Concurenţei ori de câte ori le sunt solicitate. Această evidenţă trebuie să conţină informaţiile necesare pentru a demonstra respectarea tuturor condiţiilor impuse prin actul de acordare, cum sunt: datele de identificare a beneficiarului, durata, valoarea, momentul şi modalitatea acordării ajutorului, originea acestuia, durata, metoda de calcul al ajutoarelor acordate.

  (5) Beneficiarii de ajutoare de minimis au obligaţia de a pune la dispoziţia furnizorului

  schemei, în formatul şi în termenul solicitat de acesta, toate datele şi informaţiile necesare în vederea îndeplinirii procedurilor de raportare şi monitorizare ce cad în sarcina furnizorului.

  (6) Ministerul Culturii în calitate de furnizor de ajutor de minimis, are obligaţia de a transmite Consiliului Concurenţei toate datele şi informaţiile necesare pentru monitorizarea ajutoarelor de stat/de minimis la nivel naţional, în formatul şi în termenul prevăzut de Regulamentul privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 175/2007, precum şi datele şi informaţiile necesare pentru întocmirea inventarului ajutoarelor de stat/de minimis şi a rapoartelor şi informărilor necesare îndeplinirii obligaţiilor României în calitate de stat membru al Uniunii Europene.

  (7) Ministerul Culturii are obligaţia încărcării în Registrul general al ajutoarelor de stat acordate în România – RegAS a prezentei scheme, precum şi a plăţilor efectuate şi a eventualelor recuperări, în conformitate cu prevederile Ordinului preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 437/2016 pentru punerea în aplicare a Regulamentului privind registrul ajutoarelor de stat.

  (8) Ministerul Culturii în calitate de furnizor de ajutor de minimis, publică informaţiile relevante cu privire la fiecare ajutor individual acordat în temeiul prezentei scheme

  pe site-ul web al instituţiei şi asigură furnizarea informaţiilor către Consiliul Concurenţei în vederea publicării pe site-ul dedicat ajutoarelor de stat, în termen de 12 luni de la data acordării.

  (9)Ministerul Culturii, în calitate de furnizor de ajutor de minimis, transmite Consiliului Concurenţei informaţiile necesare pentru întocmirea rapoartelor anuale, pe care acesta le prezintă Comisiei Europene.

  (10)Furnizorul ajutoarelor de minimis monitorizează respectarea condiţiilor de eligibilitate pe toată durata de derulare a schemei, iar în situaţia în care constată nerespectarea acestora, întreprinde toate demersurile necesare pentru recuperarea ajutorului acordat, inclusiv a dobânzilor aferente, calculate conform prevederilor legislaţiei în vigoare. Recuperarea ajutorului de minimis se va efectua potrivit

  prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea

  10

  Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

  (11) Ajutorul de minimis care trebuie recuperat include şi dobânda aferentă, datorată

  de la data plăţii până la data recuperării. Rata dobânzii aplicabile este cea stabilită potrivit prevederilor din Regulamentul (UE) 2015/1.589 al Consiliului din 13 iulie 2015 de stabilire a normelor de aplicare a articolului 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene şi din Regulamentul (CE) nr. 794/2004 al Comisiei din 21 aprilie 2004 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 659/1999 al Consiliului de stabilire a normelor de aplicare a articolului 93 din Tratatul CE.

  (12) Ajutorul de minimis se recuperează în integralitate şi în situaţiile în care se constată că beneficiarii nu au respectat prevederile prezentei scheme de ajutor de Minimis, inclusiv faptul că:

  a) nu au respectat obligaţia menţinerii activităţii pentru care au primit finanțare timp de 6 luni de la data acordării;

  b) au făcut declaraţii incomplete sau neconforme cu realitatea pentru a obţine

  ajutorul de minimis;

  c) nu au respectat obligaţiile prevăzute în contractul de finanţare.

  NEOTRUST

  Consultanta Fonduri Europene

  Va stam la dispozitie cu urmatoarele Servicii de Consultanta Schema de Ajutor de Stat pt Relansare Sector Cultural – 2021 – Fonduri Europene si Guvernamentale Nerambursabile:

  Alte Programe de Finantare Nerambursabila pentru Firme

  Fii primul care afla cand apar noi programe de Fonduri Europene Nerambursabile

  Aboneaza-te la Newsletter

  Contacteaza-ne telefonic, pe email sau completeaza formularul de mai jos pentru a solicita o sedinta de consultanta gratuita (consultanta fonduri europene).

  CONTACT

  FORMULAR CONSULTANTA GRATUITA